Ettepanekute ja kaebuste esitamise kord

Ettepanekute ja kaebuste menetlemise eesmärgiks on Kesk-Eesti Nõustamis-ja Rehabilitatsioonikeskusele esitatavate
ettepanekute ja kaebuste võimalikult kiire läbivaatamine ja lahendamine.
Menetlemise kord on kavandatud ja rakendatud nii, et tõsta klientide rahulolu ja kaasatust ning parandada teenuse osutamise kvaliteeti. Kõik asutuse töötajad, kes osalevad ettepanekute ja kaebuste menetlemise protsessis peavad jälgima konfidentsiaalsuse tagamise nõudeid. Ettepanekute ja kaebuste lahendamise kord kuulub ülevaatamisele koos töötajatega üks kord aastas.

 1. Ettepanekute ja kaebuste esitamise kord
  1.1 Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada nii kirjalikult kui suuliselt.
  1.2 Kirjaliku kaebus saadetakse e-postile: jarva@jarvareha.ee
  1.3 Suuliselt võib ettepaneku ja kaebuse esitada asutuse juhatajale või terapeudile eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ning probleem saab kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist.
  1.4 Suulisi kaebusi ja ettepanekuid ei registreerita juhul, kui neile ei soovita kirjalikku vastust.
  1.5 Anonüümsed ettepanekud ja kaebused menetlemisele ei kuulu.
 2. Ettepanekute ja kaebuste menetlemine
  2.1 Ettepanekuid ja kaebusi menetleb asutuse juhataja moodustatud komisjon, kuhu kuulub vähemalt kolm asutuse spetsialisti ning juhataja.
  2.2 Kõik kirjalikud ettepanekud ja kaebused registreeritakse ja säilitatakse ettepanekute ja kaebuste lahendamise korra kaustas, mis asub juhataja kabinetis.
  2.3 Kui ettepanekule vastata või soovitud teavet või selgitust anda ei ole asutuse juhataja pädevuses, edastab ta kaebuse või ettepaneku pädevale asutusele või organile vastamiseks viivitamata, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul ettepaneku või kaebuse registreerimisest ning teavitab sellest ettepaneku või kaebuse esitajat.
 3. Ettepanekutele ja kaebustele vastamine
  3.1 Ettepanekute ja kaebuste lahendamise ja vastamise aluseks on EV seadus “Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus “, mis sätestab, et ettepanekule/kaebusele vastatakse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest.
  3.2 Ettepanekutele ja kaebustele ei vastata juhul kui:
  ­ esitanud isikut ei ole võimalik kindlaks teha;
  ­ puuduvad esitanud isiku sideandmed;
  ­ esitanud isik on selgelt väljendanud seisukohta, et ta ei soovi kirjale vastust;
  ­ ettepaneku või kaebuse sisu ei ole loetav või arusaadav.
  3.3 E­posti laekunud kaebused registreeritakse kaebuste registris ja lahendatakse vastavalt
  kehtestatud korrale
 4. Dokumentide säilitamine
  4.1 Ettepanekute ja kaebuste menetlemisel kogutud dokumentide säilitamise korraldab keskuse juhataja.