Kuidas meie sotsiaalsele- või tööalasele rehabilitatsiooni teenusele saab

Erinevate erivajadustega inimesed võivad vajada täisväärtusliku elu elamiseks rohkem tuge ja abi. Abivajaduse suuruse määratlemiseks tuvastatakse inimesel puude raskusaste ja liik. Puudega inimestel on võimalik saada mitmeid toetusi ja soodustusi.

Mis on puue ja puude raskusastme tuvastamine

Puue on pikaajaline väljakujunenud (st raskesti tagasipööratav või pöördumatu) seisund: mille korral esineb püsiva iseloomuga keha mistahes struktuuri puudulikkus või häire (üks või mitu), mille tõttu inimese toimetulek on tavaolukordades piiratud mille tõttu inimene vajab kõrvalabi ja/või abivahendeid

Erivajadustest tulenevate lisakuludega toimetulekuks makstakse puuetega inimestele igakuiseid sotsiaaltoetusi. Puuetega inimestele teevad soodustusi ka mitmed teenusepakkujad, näiteks ühistranspordis, praamisõidul, muuseumides ja teatrites.  Puude tuvastamisel on inimesel õigus taotleda rehabilitatsiooni teenust. Olemas on tööalane rehabilitatsioon ja sotsiaalne rehabilitatsioon.

Tööealise puude raskusastme tuvastamine

Kui sinu tervisekahjustus on pikaajaline ning tegutsemisvõime on piiratud, hindab töötukassa ekspertarst töövõimet, arvestades terviseseisundit digiloo terviseandmete põhjal ja sinu poolt ühistaotlusele märgitud hinnangut tegutsemisvõimele. Enne töövõime hindamise taotlemist on oluline, et perearst või eriarst oleks teinud terviseseisundit ja sellest tingitud piiranguid kirjeldava sissekande e-tervise infosüsteemi (digilugu) viimase poole aasta jooksul. Puude raskusastme tuvastamise otsuse tegemisel arvestatakse sinu terviseseisundiga, selle senise kulu ja muutumise prognoosiga. Kui on hinnatud ka sinu töövõimet, siis puude perioodi osas arvestatakse üldjuhul vähenenud töövõime perioodiga. Töövõime ja puude hindamiseks on sul võimalik esitada ühistaotlus töötukassale.

Puude tuvastamise menetlus algab sotsiaalkindlustusametis pärast seda, kui töötukassa on töövõime hindamise otsuse teinud. Puude raskusastme tuvastamisel võetakse aluseks töötukassa ekspertarsti hinnangu esinevate tegutsemispiirangute kohta. Võimalik on taotleda puude raskusastme hindamist ilma töövõime hindamiseta, sel juhul esita taotlus ainult Sotsiaalkindlustusametile ja dokumendipõhise hindamise teeb Sotsiaalkindlustusameti ekspert.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on sotsiaalteenus, mis on mõeldud puudega ja/või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. Selle teenuse kaudu õpivad inimene ja pere, kuidas terviseseisundist tingitud erivajadustega igapäevaelus hakkama saada.
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet. Kui teenuse vajaduse hindamisel selgub, et inimene seda teenust vajab, suunatakse inimene rehabilitatsiooni teenusele.

Eesmärkide saavutamiseks osutavad vajaduse selgudes teenuseid järgmised spetsialistid: tegevusterapeut, loovterapeut, sotsiaaltöötaja, psühholoog, eripedagoog, logopeed, füsioterapeut, kogemusnõustaja, arst, õde. Teenuseid osutatakse nii individuaalselt kui ka perele või grupis, välja arvatud arsti teenus, mida osutatakse ainult individuaalselt.