Tööalane rehabilitatsioon Järvamaal ja Tallinnas

Tööalase rehabilitatsiooni eesmärk on valmistada tervisest tuleneva takistusega inimene ette tööeluks ning toetada tema tööle asumist või töötamise jätkamist. Kui inimese tervise tuleneb mitu takistust tööle asumisel või töötamise jätkamisel ja ta vajab seetõttu mitme spetsialisti ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi, saab töötukassa pakkuda tööalase rehabilitatsiooni teenust. Tervisest tulenev takistus on seisund, millest lähtudes on inimesele määratud puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses või tunnistatud ta püsivalt töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel, sealhulgas juhul kui talle riiklike elatusrahade seaduse alusel määratud invaliidsusgrupp on loetud vastavaks püsivale töövõimetusele või tal on tuvastatud osaline või puuduv töövõime töövõimetoetuse seaduse alusel.

Rehabilitatsioonimeeskond saab aidata inimesel leida sobiva töövaldkonna, tööellu sisse elada, nõustada tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada, töökeskkonda kohandada. Samuti saavad rehabilitatsioonispetsialistid toetada inimese motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega töökeskkonnas toime tulema. Teenuse käigus selgitatakse välja inimese õppimist või töötamist takistavad tegurid ja vähendatakse nende mõju, toetatakse inimest töövõime hoidmisel või parandamisel, antakse soovitusi sobivate tööülesannete, -tingimuste ja -keskkonna kohta ning arendatakse oskusi, et suurendada inimese töötamise väljavaateid või aidata hoida töökohta.

Tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisel õppivale inimesele keskendutakse õpingute toetamisele ja tööeluks ettevalmistamisele, et kindlustada sujuv liikumine haridussüsteemist tööturule. Kuigi rehabilitatsioonimeeskonnas töötavad füsioterapeudid, tegevusterapeudid, psühholoogid jt spetsialistid, ei ole tegemist tervishoiuteenusega. Ravi ja taastusravi vajaduse korral tuleb pöörduda perearsti või muu arsti poole. Füsioterapeudi teenus tööalasel rehabilitatsioonil ei sisalda passiivseid tegevusi, nagu massaaž, vannid, soolakamber, külmaravi. Arsti ja õe teenused tööalasel rehabilitatsioonil on nõustava sisuga ning ei sisalda ravimisega seotud tegevusi, nagu diagnoosimine, raviplaani koostamine, retsepti väljastamine, raviprotseduuride tegemine, eriarstile või uuringutele saatekirja väljastamine.

Teenust pakume tervisest tuleneva takistusega inimesele, kes

  • on registreeritud töötuna;
  • töötab, sh puuduva töövõimega inimesele;
  • omandab põhi-, kesk-, kutse- või kõrgharidust.

Teenust ei osutata inimesele, kes on noorem kui 16-aastane, jõudnud vanaduspensioniikka või saab ennetähtaegset vanaduspensioni või vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetust, ega inimesele, kellele osutatakse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust sotsiaalhoolekande seaduse alusel.

Puuduva töövõimega töötavad inimesed saavad valida sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni vahel.

Kui te töötate ja tunnete, et vajate tervisest tuleneva takistuse tõttu tuge töötamise jätkamiseks, võtke palun ühendust sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine nõustajaga tööalase rehabilitatsiooni vajaduse hindamiseks. Töötukassa esinduste kontaktid leiate siit

Kui te olete töötu ja vajate tuge tööle asumiseks, rääkige sellest oma juhtumikorraldajale.

Kui teenuse vajadus on hinnatud ja nõustaja on teid teenusele suunanud siis võta meiega ühendust tel 5077543 e kiri: jarva@jarvareha.ee

Teenus kestab üldjuhul kuni ühe aasta. Otsuse teenusele suunata teeb töötukassa inimese vajadusest ja teenuse eesmärgist lähtudes.

Tööalase rehabilitatsiooni teenust tutvustav videohttps://www.youtube.com/watch?v=4cU0EXhZIgo&t=1s.