Igapäevaelu toetamise teenus

Teenus on mõeldud kodus elavale psüühikahäirega täisealisele, kes vajab toetust ja abi igapäevaelu tegevustes. Teenuse eesmärk on tagada inimese parim võimalikult iseseisev toimetulek ja areng ning toetada tema ühiskonnaelus osalemist.

Millal teenust osutatakse? Teenust osutatakse vajadust mööda inimesele sobivas kohas kokkuleppel. See on nii päevakeskus, inimese kodu või muud koht teenuse tegevustest lähtuvalt. Korraldame teenust ja tegevusi inimese vajaduste järgi.

Mida teenusel tehakse? 

  • Inimest juhendatakse sotsiaalsete suhete loomisel või säilitamisel, oma aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel, viiakse läbi tugirühmade tegevusi ning toetatakse inimest avalike teenuste kasutamisel ja hariduse omandamisel.
  • Kujundatakse ja arendatakse inimese igapäevaelu- ja tööoskusi ning võimaldatakse töö tegemise harjutamist.
  • Nõustatakse lähedasi ja inimest ennast tema tervise ning käitumisega seotud eripäradega arvestamisel.

Teenuse eesmärk on pakkuda inimesele vajalikku kõrvalabi igapäevaelu tegevustes, võimaldades seeläbi jätkata elamist koduses keskkonnas. Vähendada lähedaste hoolduskoormust, et toetada nende töötamist ning osalemist ühiskonnaelus.

Teenust osutatakse juhtumikorralduse meetodil ja see sisaldab järgmisi tegevusi:
• isiklike ja igapäevaelu oskuste kujundamine arendavatesse tegevustesse kaasamise abil;
• juhendamine sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja võimetekohasel arendamisel;
• juhendamine aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel;
• vajaliku järelevalve tagamine;
• lähedaste nõustamine teenusekasutaja käitumise ja temaga suhtlemise eripäradest;
• muudesse tegevustesse kaasamine, mis on vajalikud igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgi saavutamiseks.
Teenusekasutajale koostatakse individuaalne tegevusplaan, mis kooskõlastatakse teenusekasutaja vanema/esindajaga.

Teenuse sihtrühm

Kesk-Eesti Nõustamis- ja Rehabilitatsioonikeskuse sihtrühmaks on vaimupuudega isikud. Teenusekasutaja on täisealine ja elab igapäevaselt kodus koos pere ja lähedastega.

Teenusele saamine

Teenuse saamise aluseks on Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsus.

Kui teenusekasutaja vajab teenust suunamisotsuses märgitud mahust rohkem, on keskusel õigus otsustada, kas ja millises mahus osutatakse teenust lisaks:
• muu kohaliku omavalitsuse elanikule tema elukoha omavalitsuse eelarve vahenditest ja/või teenusekasutaja omavahenditest igal üksikjuhtumil sõlmitud lepingu alusel.

Teenusega kaasnevad kulud: Teenusekasutaja tasub toitlustamise ning keskuse korraldatud tasulisel üritusel osalemise kulu.
Teenus ei sisalda ravimeid, isiklikke abi- ja hooldusvahendeid. Vajadusel hangib need teenusekasutaja ise ja võtab keskusesse kaasa.

Teenuse töö korraldamine: Teenusekasutajale on kindlustatud teenus Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuses märgitud mahus. Teenuse mahu määramisel lähtutakse teenusekasutaja tegevusvõimest ja vajadusest ning hoolduskoormust kandva pereliikme abivajadusest (töötamine, teiste pereliikmete hooldamine jmt). Teenust osutatakse kuni 10-liikmelistes rühmades, mis on komplekteeritud arvestades teenusekasutaja tegevusvõimet ja käitumise eripära. Viie teenusekasutaja kohta on vähemalt üks tegevusjuhendaja.
Rühmade komplekteerimisel võetakse arvesse:
• valmisolekut, suutlikkust tegutseda rühmas;
• ligipääsetavust keskuse ruumides;
• teenusekasutajate omavahelist sobivust (tegevusvõimet, käitumise eripära, tervislikku seisundit, huve jne);
• tingimusi suurema juhendamisvajadusega teenusekasutajatele (WC-de arvu ja suurust, dušinurga vajadust, puhkamisvõimalusi jne) ning töötajate hoolduskoormust (arvestatakse, mitu suure juhendamisvajadusega teenusekasutajat on rühmas);
• keskkonna kohandamise vajadust individuaalseks või grupitegevuseks (vajadusel eraldatud kohad individuaalseks tegevuseks);
• vaba teenuskoha olemasolu.