Kinnitatud 04.01.2021                                                          Kõik õigused kaitstud

NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS KESK- EESTI NÕUSTAMIS- JA REHABILITATSIOONIKESKUSES

 1. Isikuandmete vastutav töötleja Kesk-Eesti Nõustamis- ja Rehabilitatsioonikeskus OÜ (edaspidi KESKUS), Lai 33, Paide.

2.Kliendi nimi:……………………………………………………………………………………………………………., isikukood (kliendil) ……………………………….

3. Lapsevanema või muu hooldusõigusega isiku (edaspidi lapsevanem) nimi …………………………………………………………………………………… e-post …………………………………………………………………., isikukood ……………………………………

1. Millised on isikuandmed ja millisel juhul töötleme

 1. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Eelkõige on füüsiline isik tuvastatav identifitseerimistunnuse (nimi, isikukood, elukoht, asukoht, e-posti aadress, telefoninumber, võrguidentifikaator) või ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.
  1.2 Eriliiki isikuandmed on isikuandmed, mis sisaldavad rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi veendumusi või ametiühingusse kuulumist, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.
  1.3 Töötleme Teie isikuandmeid kui:
  1.3.1 külastate meie veebisaiti;
  1.3.2 osalete meie poolt pakutavatel teenustel;
  1.3.3 osalete meie korraldatud koolitustel, tugigruppides, ringides;
  1.3.4 võtate ühendust koordinaatoriga;
  1.3.5 kandideerite meile tööle;
  1.3.6 dokumendihaldussüsteemis registreeritud dokument sisaldab Teie isikuandmeid;
  1.3.7 isikuandmete töötlemine toimub õiguslikul alusel (teenusele suunamine ja lõpetamine).

2. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

2.1 Isikuandmete töötlemine on seaduslik, õiglane ja läbipaistev. Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse eesmärgipäraselt ja minimaalselt. Isikuandmed on õiged ja tagatakse nende parandamine.
2.2 Isikuandmeid säilitatakse ainult ettenähtud aja ja seejärel need kustutatakse (teenusel viibimise aeg).
2.3 Isikuandmete töötlemisel kasutatakse turvameetmeid, mis kaitsevad ebaseadusliku juurdepääsu ja juhusliku kaotamise, hävimise eest.

3. Füüsilise isiku õigused


3.1 Isikuandmetega tutvumine
3.1.1 Füüsilisel isikul on õigus saada kinnitust selle kohta, kas teda käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse ja kui töödeldakse, siis nendega tutvuda. Tutvumiseks soovitame esitada taotluse, millele vastame hiljemalt 1 kuu jooksul. Kui 1 kuu jooksul ei ole võimalik andmeid väljastada, teavitame füüsilist isikut ja pikendame vastamise tähtaega.
3.1.2 Põhjendamatute või ülemääraste füüsilise isiku andmete teabenõuete tutvumise taotluste korral on meil õigus nõuda mõistlikku tasu või andmete väljastamisest keelduda.
3.1.3 Me keeldume soovi täitmast kui selle täitmine võib kahjustada teise isiku õigusi või vabadusi.

3.2 Isikuandmete parandamine
3.2.1 Füüsilisel isikul on õigus nõuda andmete parandamist ja täiendamist kui need on vigased või mittetäielikud.
3.3 Isikuandmete parandamisest, kustutamisest või isikuandmete töötlemise piiramisest teatamine
3.3.1 Me edastame info isikuandmete parandamise, kustutamise või töötlemise piiramise kohta kõigile, kellele isikuandmed on avaldatud, välja arvatud juhul, kui see osutub võimatuks või nõuab ebaproportsionaalseid jõupingutusi.

3.4 Vastuväite esitamine
3.4.1 Füüsilisel isikul on õigus esitada igal ajal vastuväiteid isikuandmete töötlemise kohta avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks või õigustatud huvi korral.

3.5 Nõusoleku tagasivõtmine
3.5.1 Füüsilisel isikul on õigus igal ajal võtta tagasi nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

3.6. Isikuandmete kustutamine
3.6.1 Füüsilisel isikul on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist (sellega lõppeb ka teenusel viibimine).
3.6.2 Me kustutame isikuandmed kui:
3.6.2.1 füüsiline isik võtab tagasi andmete töötlemiseks antud nõusoleku;
3.6.2.2 isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil;
3.6.2.3 puudub õiguslik alus andmete töötlemiseks;
3.6.2.5 on vaja täita juriidilist kohustust.
3.6.3 Kui isikuandmeid töödeldakse õiguslikul alusel, mis ei luba andmete kustutamist, siis andmeid ei kustutata.

4. Koduleht, kirjavahetus ja tööle kandideerimine

4.1 KESKUSe koduleht
4.1 Kodulehe külastaja kohta kogutakse ja säilitatakse info
4.1.1 arvuti või arvutivõrgu internetiaadressi (IP-aadress),
4.1.2 kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga,
4.1.3 külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).
4.1.4 IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist kodulehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse.
4.1.5 Andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, mille abil arendatakse veebilehte.

4.2 Kirjavahetus
4.2.1 Isikuandmeid võivad sisaldada KESKUSe saadetud kirjad, teabenõuded, pöördumised ja selgitustaotlused kui ka nendele saadetud vastused.
4.2.2 Pöördumine, milles tehakse ettepanekuid asutuse töö korraldamiseks või milles soovitakse selgitusi asutuse tegevuse kohta on avalik.
4.2.3 Kui kiri sisaldab isiku eraelu puutumatust kahjustada võivat teavet või muid andmeid, millele juurdepääs ei ole seaduse alusel lubatud, kehtestatakse sellele juurdepääsupiirang. Teiselt asutuselt saabunud kirjale kehtestab vajadusel juurdepääsupiirangu kirja saatja.

4.3 Tööle kandideerimine
4.3.1 KESKUs ei säilita tööle kandideerimisega seotud dokumente kauem kui üks aasta konkursi toimumisest.
4.3.2 Avalikustamisele ei kuulu ka teave inimese osalemise kohta konkursil.
4.3.3 Teave kandidaadi ametisse nimetamise kohta on avalik.

5. Avaandmed

5.1 Me ei avalda avaandmetena:
5.1.1 dokumendihaldussüsteemi andmeid;
5.1.2 muid isikuandmeid sisaldavaid andmeid.

6. Isikuandmete töötlemise rikkumised


6.1 Me dokumenteerime kõik isikuandmetega seotud rikkumised, sealhulgas rikkumise asjaolud, mõju ja rakendatud meetmed.
6.2 Me teavitame rikkumisest järelevalveasutust (Andmekaitse Inspektsioon) põhjendamatu viivituseta ja võimaluse korral 72 tunni jooksul pärast sellest teada saamist, välja arvatud juhul, kui rikkumine ei kujuta endast tõenäoliselt ohtu füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele.
6.3 Suure ohu puhul andmesubjekti õigustele ja vabadustele teavitatakse andmesubjekti.
6.4 Järelevalveasutus (Andmekaitse Inspektsioon) võib hinnata, et andmesubjektide teavitamine pole vajalik.

7. Kaebuse esitamine


7.1 Kui Te ei ole pakutud info või lahendusega rahul, siis pöörduge KESKUSe juhataja poole.
8.2 Füüsilisel isikul on õigus pöörduda järelevalveasutuse poole (Andmekaitse Inspektsioon) kui ta leiab, et isikuandmete töötlemine riivab tema õigusi.

Annan õiguse  KESKUSele isikuandmete töötlemiseks:

Olen tutvunud kehtestatud korraga:

Kuupäev ja allkiri: …………………………………………….